Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Izolácia vodovodných rozvodov

 • Izolácia vodovodných rozvodov

Izolácia vodovodných rozvodov

Máte doma kvalitné vodovodné rozvody? Máte ich aj kvalitne izolované? Áno, správna odpoveď je: ak sú kvalitné, mali by byť aj kvalitne izolované. Teória a prax sa ale aj tu často zásadne líšia, prípadne diametrálne rozchádzajú. Kvalitne izolované vodovodné potrubia dokážu pritom rádovo znížiť náklady ohrevu vody a aj tepelné straty. Správne zvolený materiál a hrúbka tepelnej izolácie potrubí vodovodných rozvodov dokáže znížiť tepelné straty až o 70 %. V súčasnosti je pri novostavbách, ale aj rekonštrukciách, prakticky povinná nielen izolácia potrubí teplovodných vodovodných potrubí, ale aj tých, kde prúdi studená voda. Čítajte, prečo je dôležitá izolácia vodovodných rozvodov.

Normatívne

Vodovodným potrubiam v obytných budovách sa venuje viacero noriem, ale aj zákonov a vyhlášok. Je to pochopiteľné, pretože pitná voda v domovom alebo bytovom vodovodnom systéme by mala mať rovnakú kvalitu, ako v okamihu jej dodania po vodomer vodárenskou spoločnosťou. V príslušnej legislatíve sa preto venuje zvýšená pozornosť nielen vlastnostiam materiálov vodovodných potrubí a ich spájacích komponentov, ale aj ich izoláciám. Každý projektant, ale zrejme nie každý zadávateľ a realizátor vie, že STN a EN nie sú – na rozdiel od zákonov a vyhlášok – pre projektantov záväzné, ale odporúčané. Respektíve, ak neexistuje pre danú oblasť EN, môžu sa projektanti riadiť aj platnými národnými normami.

 • základná norma pre vodoinštalácie je STN EN 806
 • podľa vykonávacej Vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. k Zákonu č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov nesmie tepelná strata potrubia prekročiť hodnotu 10 W (m.K)
 • vyhláška MH SR č. 14/2016 Z.z. stanovuje technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody, nerieši však hrúbku izolácie proti kondenzácii na rozvody studenej vody

Minimálna hrúbka tepelnej izolácie na potrubí vykurovania a teplej vody podľa Vyhlášky MH SR č. 14/2016 Z.z.

Vnútorný priemer potrubí alebo armatúry Minimálna hrúbka izolácie, pre súčiniteľ tepelnej vodivosti ƛ = 0,035 W.m-1 .K-1 
do 22 mm vrátane 20 mm
nad 22 do 35 mm vrátane 30 mm
nad 35 mm do 100 mm vrátane rovnaká ako vnútorný priemer potrubia
nad 100 mm 100 mm
Pre rozdeľovače a zberače tepla, v miestach križovania potrubí, spájania potrubí, pri prestupoch stien a stropov 50 % požiadaviek podľa riadkov vyššie

Podľa odborníkov sú požiadavky vyhlášky – pomer priemeru potrubia a hrúbky izolácie takmer 1:1 – mimoriadne prísne.

Okrem vnútorného priemeru potrubia vo vzťahu k hrúbke izolácie ovplyvňuje výber tepelnoizolačného materiálu aj:

 • súčiniteľ tepelnej vodivosti materiálu potrubia ƛ
 • teplota vody v potrubí
 • teplota a vlhkosť okolitého prostredia
 • faktor difúzneho odporu
 • stupeň požiarnej bezpečnosti
 • montážne a prevádzkové požiadavky

Všeobecné úlohy izolácií vodovodných potrubí

 • ochrana studenej vody pred ohriatím
 • ochrana pred tvorbou kondenzácie
 • znižovanie tepelných strát
 • obmedzenie odovzdávania tepla teplovodných potrubí
 • zníženie prenosu hluku
 • mechanická a antikorózna ochrana
Viete…

… že najvyššia účinnosť tepelnej izolácie sa prejavuje pri potrubiach s malými priemermi s menovitou svetlosťou do DN 50? Zníženie tepelných strát pri takýchto priemeroch rúrok predstavuje 65-70 %, dosiahnutých už pri prvých 10 milimetroch hrúbky izolácie. Ďalšie zvyšovanie hrúbky inštalácie už nie je tak efektívne.

Systémové riešenie vodovodnej inštalácie RAUTITAN

Univerzálne rúrky od REHAU RAUTITAN stabil a RAUTITAN flex sú od výroby predizolované v rôznych prevedeniach:

 • pre rozmery rúrok 16, 20, 25 a 32 mm
 • v rôznych hrúbkach izolácie podľa noriem STN EN 806 a DIN 1988
 • s izoláciou PE peny s uzatvorenou bunkovou štruktúrou a koextrudovanou PE fóliou zabraňujúcou prenikaniu vlhkosti
 • v ochrannej rúrke z PE
 • na izoláciu tvaroviek slúžia izolačné púzdra
vodovodná inštaláciaRAUTITAN

Izolácia vodovodných rozvodov

Izolácia vodovodných rozvodov je dôležitá

Vie to každý inštalatér, ale aj projektant, ktorí sa musia napriek rozporuplným, respektíve neúplným normám, zákonom a vyhláškam, vedieť zariadiť tak, aby vodovodná inštalácia vydržala bez problémov fungovať aj 50 rokov. Bez strát na kvalite, životnosti, bez tepelných strát, efektívne a hygienicky. Nové vodovodné rozvody v novostavbách a pri rekonštrukciách nevyhovujúcich a zastaralých inštalácií musia spĺňať celý rad rôznych prísnych kritérií. Najkvalitnejšie riešenia, akým je systém RAUTITAN od REHAU, spĺňajú nielen naše národné zákony, vyhlášky a normy, štandardizované európske normy, ale aj tie najprísnejšie – nemecké. Platí to aj pre izolácie vodovodných riešení, aby naša pitná voda bola taká, ako má byť: zdravá a čistá.

2021-11-04T08:39:12+01:0031.08.2021|Kategórie: Edukácia|