Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Veľký sprievodca vodou od zdroja po spotrebiče

 • Veľký sprievodca vodou od zdroja po spotrebiče

Veľký sprievodca vodou od zdroja po spotrebiče

Život ľudskej rasy, civilizácie, ale vôbec všetok život na našej planéte, môže existovať a fungovať vďaka vode. Je jednou z podmienok života. Naša modrá planéta Zem je jedinečná aj pre prítomnosť vody na jej povrchu, pod povrchom, v atmosfére, a aj v biosfére. Voda nie je len environmentálnou zložkou životného prostredia a životne dôležitým ekologickým a ekonomickým zdrojom, ale aj základnou charakteristikou prírodnej krajiny. Jedinečnou vlastnosťou je jej obnoviteľnosť, podmienená obehom vody v prírode. Je aj nevyhnutnou a nezastupiteľnou tekutinou potrebnou pre náš každodenný život. Používanie vody v našich domácnostiach a jej dostupnosť je pre nás taká prirodzená súčasť života, ako dýchanie vzduchu. Náš veľký sprievodca vodou, od zdroja po spotrebiče, si nedáva za cieľ komplexne vyčerpať túto tému, pretože je nevyčerpateľná.

VODA

Voda, životodarná tekutina, je základná podmienka života na Zemi, tvorí hydrosféru, je podstatnou zložkou biosféry a súčasťou ostatných geosfér našej planéty. Je aj životne dôležitý ekologický a ekonomický zdroj, ku ktorému by mal mať prístup každý obyvateľ našej planéty. Podľa klimatológov je a bude hlavným médiom, cez ktoré pocítime dopady klimatických zmien. Zmeny podnebia zvýšia počet regiónov ohrozených povodňami, a aj oblastí s nedostatkom vody. Na Slovensku je vody zatiaľ dostatok, nesmieme ňou ale plytvať. Spotreba vody rastie. Každý obyvateľ našej krajiny minie denne 78,4 litrov vody.

Podľa Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách členíme v našej krajine vody na povrchové a podzemné.

Povrchové a podzemné vody

Povrchovými vodami sú vnútrozemské stojaté alebo tečúce vody na zemskom povrchu. Aj tie, ktoré sa vyskytujú na území chránenom pred zaplavením pri povodni a pri zvýšenom stave vo vodnom toku, nemôžu odtekať prirodzeným spôsobom. Podzemné vody sa nachádzajú pod povrchom zeme v pásme nasýtenia v bezprostrednom kontakte s pôdou alebo s pôdnym podložím. Podzemnými vodami sú aj geotermálne vody. Podzemné vody sú prednostne určené na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Až približne 84 % pitnej vody dodávanej do verejnej vodovodnej siete v našej krajine pochádza z kvalitných a na znečistenie menej náchylných podzemných zdrojov.

Pitná voda

Voda určená na pitie, varenie, prípravu potravín a iné účely v domácnostiach, ale aj používaná v potravinárstve pri výrobe či predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu je pitná voda. Musí spĺňať prísne hygienické a zdravotné kritériá a jej kvalita je pravidelne monitorovaná, dokonca prísnejšie ako balená pitná voda v obchodnej sieti. Väčšina obyvateľov Slovenska, až 89,55 %, je zásobovaná pitnou vodou z verejných vodovodov. Zo všetkých obcí je zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov viac než 84 %. V niektorých okresoch je na verejný vodovod napojených 99 – 100 % obyvateľov, v niektorých len 60 – 70 %.

Využívanie vody zo studní

Tam, kde nie je možné zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou z verejnej vodovodnej siete, využívajú domácnosti individuálne zdroje, najmä vlastné studne. Starostlivosť o studne, ich stav a overenie kvality vody je výhradná zodpovednosť majiteľov studní. Podľa odborníkov je u nás využívané vysoké množstvo studní na pitné účely napriek tomu, že kvalita ich vody nebola nikdy odborne analyzovaná. Najčastejším zdrojom znečistenia a kontaminácie vody zo studní bývajú činnosti vykonávané v ich blízkosti. Najčastejšie ide o mikrobiologické znečistenie alebo nadlimitný výskyt dusičnanov a dusitanov. Kvalitu vody zo studne a to, či je pitná, určí rozbor vody v ktoromkoľvek Regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Viete…

… že podľa aktuálne platných zákonov odber z domovej studne na uspokojovanie osobných potrieb domácností nesmie presiahnuť 15 000 m3 ročne alebo 1250 m3 mesačne? Týka sa to odberu vody z jednej studne alebo z viacerých studní alebo vrtov pre jedného odberateľa.

Kvalita vody

Podľa Správy Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu predloženej Európskej komisii vlani, je v našej krajine kvalita pitnej vody na vysokej úrovni. Je monitorovaná v súlade s európskou legislatívou na základe Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 97/2018 Z. z. Za kvalitu pitnej vody zo zákona zodpovedajú jej dodávatelia, ktorí sú povinní kvalitu zabezpečiť aj monitorovať od zdroja až po miesto odberu. Kontrolu dodávok pitnej vody a monitoring kvality u spotrebiteľov má v kompetencii Úrad verejného zdravotníctva SR prostredníctvom 36 regionálnych pobočiek. Pravidelný monitoring 29 kvalitatívnych ukazovateľov pitnej vody prebieha celoročne.

Správy Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu sú predkladané Európskej komisii raz za tri roky, k dispozícii sú ostatné údaje z roku 2019. V tabuľke je vyhodnotenie fyzikálno-chemických anorganických ukazovateľov a tých, ktoré ovplyvňujú senzorickú kvalitu vody.

Anorganické ukazovatele Počet analýz % analýz vyhovujúcich vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z.z.
Antimón 2 248 99,96
Amónne ióny 16 337 99,99
Arzén 2 500 100
ChSK-Mn 16 647 99,94
Dusičnany 16 330 99,98
Mangán 15 927 99,49
Dusitany 16 339 99,99
Reakcia vody 16 791 99,80
Fluoridy 2 332 100
Železo 16 648 98,61
Kadmium 2 248 100
Farba 16 583 99,83
Nikel 2 244 99,96
Sírany 2 332 99,74
Olovo 2 248 100
Zákal 16 630 99,68

Zdroj: Výskumný ústav vodného hospodárstva

Viete…

… že podľa údajov OSN nemá prístup k čistej vode až okolo 2,2 miliardy ľudí? Podľa expertov sme v súvislosti s klimatickými zmenami, ale aj s celosvetovo rastúcou spotrebou pitnej vody, v štádiu globálnej vodnej krízy.

Kvalitná voda je dôležitá pre rast našich detí.

Čo môže ovplyvniť kvalitu pitnej vody?

Za kvalitu pitnej vody z verejnej vodovodnej siete je zodpovedný jej dodávateľ až po váš vodomer, teda po vašu vodovodnú prípojku. Existuje aj riziko znečistenia zdroja vody alebo jej kontaminácie vo vodovodnej sieti. Do potrubí verejných vodovodov sa môže dostať znečistenie počas ich porúch a opráv. Ochrana zdrojov vody, pravidelný monitoring kvality a úpravy vody dezinfekciou, väčšinu rizík eliminujú. Kľúčovým rizikovým faktorom možného znečistenia vody napojenej na verejný vodovod je domáca vodovodná inštalácia. V bytoch a domoch, kde nebola inštalácia rekonštruovaná alebo vymenená 30 rokov, je vysoké riziko znečistenia a kontaminácie vody dosluhujúcim alebo presluhujúcim vodovodným potrubím.

Kvalita vody zo studní nie je monitorovaná tak, ako vo verejnej vodovodnej sieti. Za kvalitu vody v studni zodpovedá jej majiteľ a je v jeho vlastnom záujme zabezpečiť pre seba a rodinu kvalitnú a zdravotne bezpečnú vodu. Vlastníci studní musia vlastnej vode venovať primeranú pozornosť a starostlivosť. Podľa odborníkov až 25 % vlastníkov studní v našej krajine nemá žiadne informácie o kvalite vody vo svojich studniach. Alarmujúco vysoký počet vlastníkov studní žije v omyle, že ak je voda zo studne priezračne čistá a nezapácha, je pitná. Kvalitu vody zo studne a to, či je pitná, spoľahlivo potvrdí iba analýza v akreditovanom laboratóriu. Existuje množstvo pre zdravie rizikových zdrojov znečistenia vody v studniach.

Viete…

… že podľa dlhodobých štatistík hygienikov až jedna tretina vyšetrených vzoriek z domových studní nevyhovuje požiadavkám na pitnú vodu pre nadlimitný obsah dusičnanov? Je preto doslova životne dôležité dať si skontrolovať vodu zo studne aspoň dvakrát ročne v rôznych ročných obdobiach.

RIEŠENIA PRE ZDRAVÚ A ČISTÚ VODU OD REHAU

RIEŠENIA PRE ZDRAVÚ A ČISTÚ VODU OD REHAU

Voda je neoddeliteľnou súčasťou nášho života.

Rozvody pitnej vody RAUTITAN

Dlhoročné skúsenosti a vývoj v oblasti potrubných systémov zúročili experti REHAU v systéme inštalácie rozvodov pitnej vody RAUTITAN. Kombinácia skúseností a inovácií priniesla systém z bezkonkurenčnou kvalitou, hygienou, bezpečnosťou, životnosťou a efektivitou. Komplexný systém v sebe spája zdravotne nezávadné high-tech materiály rúrok, tvaroviek a aj unikátnych, na 100 % tesných spojok. To všetko zaručuje extrémne dlhú životnosť bez rizika znečistenia či kontaminácie vody samotným systémom počas jeho životnosti. Rozvody pitnej vody RAUTITAN sú vymyslené tak, aby boli inštalované a funkčné raz a navždy a prúdila v nich voda rovnako kvalitná, ako ju po váš vodomer dodajú vodári.

Rozvody pitnej vody RAUTITAN

Inštalácia vodovodných rúrok

Výhody systému RAUTITAN 

 • dokonale hladká vnútorná povrchová úprava potrubia z hi-tech PE-Xa materiálu zamedzuje vzniku usadenín
 • rúrky RAUTITAN sú tvarovo stabilné a pružné
 • unikátny spôsob spájania rúrok a tvaroviek pomocou násuvnej objímky bez tesniacich krúžkov zaručuje na 100 % a trvalo tesný spoj, ktorý účinne eliminuje usadeniny
 • rúrky, spojky, tvarovky a príslušenstvo sú z bezolovnatých nekorodujúcich materiálov s dlhou životnosťou a maximálnou spoľahlivosťou
 • efektívna izolácia potrubí zaisťuje teplotu znižujúcu riziko tvorby choroboplodných zárodkov, a zároveň znižuje náklady na zohrievanie pitnej vody
 • systém RAUTITAN je vyvinutý tak, aby bol odolný aj voči inštalačným chybám
 • mimoriadna kvalita systému je potvrdená až 10-ročnou zárukou a viac než 50-ročnou životnosťou

Vodné filtre RE.FINE

Vodné filtre RE.FINE

Špecialisti na vodu zaistia kvalitu pitnej vody

Problémy s nevyhovujúcou kvalitou vody zo studne je možné riešiť úpravou vody jej filtráciou. Podľa druhu znečistenia je k dispozícii viacero druhov zariadení na úpravu vody, fungujúcich na rôznych princípoch. Pri výbere technológie na úpravu vody treba vždy zohľadniť kvalitu vody a druh jej znečistenia. Tieto kľúčové parametre dokáže vyhodnotiť jedine rozbor vody a jeho výsledky sú smerodajné pre výber konkrétneho spôsobu filtrácie. Pokiaľ sa rozhodnete riešiť kvalitu vody vo vašej domácnosti filtráciou, vsaďte na kvalitu. 

Experti na pitnú vodu z REHAU vyvinuli vodné filtre RE.FINE, ktoré zaistia spoľahlivú čistotu vody a odstránia z nej aj najmenšie cudzorodé častice. Zároveň vašu vodnú inštaláciu chránia pred koróziou a zabezpečujú vyššiu životnosť potrubia, armatúr a zariadení na ohrev vody. Vodné filtre RE.FINE sú ideálne ako účinné riešenie pre staršie rozvody vody v domácnosti.

Výhody filtračných systémov RE.FINE

  • účinná filtrácia častíc nerozpustných vo vode
  • optimálne zabezpečenie hygienických parametrov pitnej vody
  • zabraňovanie tvorbe usadenín, inkrustácie a usadzovaniu vodného kameňa
  • prevencia korózie a poškodení potrubí
  • zvýšenie životnosti potrubí, armatúr, bojlerov a ďalších zariadení využívajúcich vodu
  • prispôsobiteľná predmontovaná prírubová spojka uľahčuje inštaláciu na akékoľvek vstupné vodovodné potrubie
  • jednoduchá a rýchla montáž na vstupe pitnej vody do domu a bytu
  • pohodlná údržba
  • ergonomický a kompaktný dizajn

Filtrácia pitnej vody RE.FINE je k dispozícii v základnom variante RE.FINE Select, poloautomatickom RE.FINE Pure a poloautomatickom variante s efektívnym spätným preplachom RE.FINE Pro / Pro R.

Odborníci zodpovední za hygienu a ochranu zdravia odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť použitia vodného filtračného zariadenia v domácnosti. Odporúčanie vychádza z testovania filtračných zariadení a laboratórnych výsledkov kvality filtrovanej vody. Podľa expertov používanie filtrov na vodu v domácnosti, ktorá využíva vodu z verejnej vodovodnej siete, nemá opodstatnenie.

Systém riadenia vody RE.GUARD

Systém riadenia vody RE.GUARD

Systém RE.GUARD je ochrana pred vytopením vášho bytu či domu

V štatistikách poisťovní je najčastejším dôvodom poistnej udalosti v domácnosti vytopenie. Inžinieri z REHAU vyvinuli jedinečný inteligentný systém riadenia a kontroly vody RE:GUARD, ktorý dokáže únikom vody efektívne predchádzať a vodu v domácnosti monitorovať a riadiť. Vďaka modernej technológii systém efektívne minimalizuje následky škôd spôsobených vodou. Dokáže spoľahlivo zaznamenať úniky vody a ak treba, prívod vody zastaviť. Sofistikovaný smart systém je zložený zo vzájomne komunikujúcich komponentov: riadiacej jednotky namontovanej priamo na potrubí, detektorov vody pripravených na kritických miestach, komunikačnej jednotky a aplikácie, ktorou dokážete systém nastaviť a kontrolovať.

Výhody a benefity systému RE.GUARD

 • pomáha identifikovať úniky vody, prasknuté potrubia, aj kvapkajúce úniky
 • monitoruje a meria spotrebu vody
 • dokáže zabrániť prípadným škodám zablokovaním vodovodného potrubia
 • je vhodný nielen pre novostavby, riadiaca jednotka je inštalovateľná na akékoľvek vodovodné potrubie
 • riadiaca jednotka sa inštaluje na prívodné potrubie medzi vodomer a filter, vodovodnú inštaláciu monitoruje pomocou ultrazvuku
 • kompaktné detektory únikov vody sa dajú umiestniť kdekoľvek, na nedostupné miesta aj s pomocou predlžovacieho kábla so snímačom
 • RE.HUB gateway prepája zariadenia RE.GUARD s internetom a umožňuje ich pripojenie k domovému smerovaču
 • aplikácia RE.GUARD informuje cez smartfón kedykoľvek a kdekoľvek
 • inteligentný systém pomáha identifikovať úsporné potenciály spotreby vody

Užívajte zdravú vodu v pohode…

… so sofistikovanými riešeniami jej vedenia, čistenia a riadenia vo vašej domácnosti. V našej krajine máme mimoriadne kvalitnú pitnú vodu, jej dodávatelia sú povinní zabezpečiť jej kvalitu po vašu domovú alebo bytovú prípojku. Inštalácia „za vodomerom“ je už vaša starosť a vaša zodpovednosť. Ak využívate vodu z vlastnej studne, za jej kvalitu ste zodpovední jedine vy, pretože čistá voda je jedným zo základných pilierov zdravej domácnosti. Nepodceňujte jej kvalitu a ani kvalitu toho, v čom u vás doma prúdi. Doprajte sebe a svojim blízkym kvalitnú vodu s pomocou špičkových riešení REHAU. Pomôžu vám užívať si doma zdravú a čistú pitnú vodu bez starostí desiatky rokov.

Zdroje:

OSN – UN Water | EUR-lex | Eurostat | Ministerstvo životného prostredia SR | Ministerstvo zdravotníctva SR | Úrad verejného zdravotníctva SR | Slovenský hydrometeorologický ústav | Výskumný ústav vodného hospodárstva | REHAU

2021-11-04T08:40:55+01:0029.07.2021|Kategórie: Edukácia|